Илия Манолов

Биографични данни

Илия Манолов

Роден е на 23 май 1929 година в Петрич в семейство на бежанци от Егейска Македония. Завършва Музикалната академия в София и започва работа в Института за музика и в Института за фолклор към Българската академия на науките. В 1970 година постъпва на работа в като научен сътрудник в Специализирания научен център – Благоевград към БАН. Преподава българска народна музика в Югозападния университет в Благоевград. Автор е на множество сборници, монографии, студии и статии върху проблемите на етномузикологията и участва с доклади в серия научни международни и национални форуми.

Принос към културата

“Македонските народни песни 
    и националноосвободителните борби“

Неговият фундаментален труд, озаглавен „Македонските народни песни и националноосвободителните борби“, събира изключително количество музикално наследство от областта Македония. Въведена е негова база данни онлайн с уникални и древни феномени от автентичния музикален балкански фолклор, която е озглавена „Мистерията на традиционната инструментална и танцова музика от Югозападна България“.
Професор Манолов е жив архив на българското песенно народно творчество. Той е събрал записи и образци на българското автентично песенно народно творчество.Специални изследвания е провел в областта на революционните песни от Македония. Той е единственият открил и събрал в сборник народни песни посветени на Васил Левски. Неговото разкритие е категорично,само българите от Пиринска Македония са запазили песните за Апостола.
В своето изследване “Македонските народни песни и националноосвободителните борби“ събира огромно музикално и поетическо наследство на българския народен гений.

Библиография

wikipedia
bnr.bg
struma.com
blagoevgrad.bulpress.bg
Към галерия